Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NV Pouleyn

 

1. Onze algemene voorwaarden zoals hierbij vermeld worden geacht door de klant te zijn aanvaard, zelfs indien deze in tegenspraak zouden zijn met diens eigen algemene of bijzondere voorwaarden.Deze laatste kunnen ons enkel binden in geval van uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. Elke overeenkomst, zelfs indien ze door een aangestelde van NV Pouleyn wordt bevestigd, wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van a. onderzoek naar de financiële situatie van de koper die voldoende waarborgen dient te bieden voor de verkoper en b. (stilzwijgende) goedkeuring door de gedelegeerd bestuurder. Indien binnen een termijn van 15 dagen na de overeenkomst geen protest geformuleerd wordt door de NV Pouleyn wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn.

 

2. Prijslijsten, documentatie, catalogi of stalen worden enkel als inlichting gegeven maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. NV Pouleyn houdt zich het recht voor om andere materialen met dezelfde technische karakteristieken te gebruiken dan deze initieel voorgelegd. Onze offertes zijn 1 maand geldig. Indien de uitvoering 6 maand of later na de ondertekening van het contract geschiedt, behouden we ons het recht voor de prijzen te laten herrekenen volgens de dan geldende marktprijzen, of minimaal volgens de ABEX-prijsherzieningsindex van het bouwbedrijf.

 

3. De NV Pouleyn blijft eigenaar van tekeningen, ontwerpen en toegepaste ideeën, zelfs wanneer deze speciaal voor en / of met de klant werden ontwikkeld.

 

4. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 30% op de totale aannemingsprijs. Indien nog geen prestaties werden geleverd door de NV Pouleyn is een minimum vergoeding verschuldigd van 30% van de totale aannemingsprijs. Voor zoveel de NV Pouleyn de overeenkomst zou verbreken, dan is zij eveneens voornoemde minimum vergoeding verschuldigd aan de particuliere klant, deze vergoeding is niet verschuldigd in de context van professioneel cliënteel.

 

5. Anderzijds houdt de NV Pouleyn zich het recht voor, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst te verbreken indien de klant zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel geheel of gedeeltelijk. In dit geval moet de klant onverwijld en uiterlijk 48 uur na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking stellen van de NV Pouleyn.

 

6. Indien de factuur op verzoek van de besteller op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de NV Pouleyn, tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene voorwaarden. Gedeeltelijke facturatie kan worden opgemaakt naargelang de levering der goederen of vordering der werken. Er zal een bedrag van 50€ worden aangerekend voor elke administratieve (naam, adres ….) na facturatie.

 

7. Onze levertermijn is niet bindend. Voorzover deze afgesproken en dwingend zou zijn, kan deze in elk geval enkel slaan op het wind-en waterdicht maken de werf, niet op de afwerking. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Overmacht, weerverlet, lock-out, staking, oorlog, epidemie enz… stellen ons vrij van elke verantwoordelijkheid. De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht, met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.

 

8. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De klachten nopens leveringen (facturatie) dienen per aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen (factuur). Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen goederen slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventueel teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 20% van de gefactureerde waarde, zonder gebondenheid van de NV Pouleyn enige schade aan te tonen. Maatwerkgoederen kunnen in geen enkel geval geannuleerd worden.

 

9. De betaling dient te gebeuren te Vichte, bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de NV Pouleyn zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald en er financiële zekerheid geboden werd voor betaling van het saldo der werken, dit alles zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn aan de klant. NV Pouleyn bepaalt zelf of en wanneer de werken opnieuw aangevat kunnen worden, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de NV Pouleyn door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de NV Pouleyn het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 3. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de reeds geleverde goederen.

 

10. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 €, onverminderd de verwijlintresten. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant.

 

11. Het risico der goederen gaat over naar de klant na de levering ervan. Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

12. Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied Kortrijk.

 

13. Garanties beperken zich slechts tot het herstellen of vervangen van het product. Geen enkele andere kost, schadeloosstelling of gevolgkost kan ten laste van NV Pouleyn gelegd worden. De herplaatsingskosten (werk en verplaatsing) vallen altijd ten laste van de klant. De 10-jarige waarborg op dubbele beglazing houdt in dat er een gratis vervangruit geleverd wordt na controle en aanvaarding van de klacht. Evenzo voor de garantie op elektrische en mechanische onderdelen (2 jaar). In geval NV Pouleyn fungeert als tussenpersoon, beperkt de waarborg op de geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant.

 

14. Informatie met betrekking tot U-waarden van profielen, beglazing, vlakvulling zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. Een gedetailleerd rapport kan opgevraagd worden mits een vergoeding van 150€ per dossier.